Regulamin


REGULAMIN KLUBU BODY FEMME


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 16. rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, bez przeciwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.
 2. Klient zakupując karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu fitness.
 3. Klub nie odpowiada za kontuzję uczestników zajęć.
 4. Przy pierwszym karnecie pobrana zostaje jednorazowa kaucja za wydanie karty stałego klienta.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie klubu przedmioty.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania ze sprzętu do ćwiczeń zgodnie z poleceniami instruktora.
 7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, a także obuwie sportowe zmienne.
 8. Przed zajęciami należy pozbyć się ostrych elementów ubioru oraz zdjąć biżuterię.
 9. Na poszczególne zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy wg obowiązującego grafiku.
 10. Zapisów można dokonywać drogą online, telefonicznie lub w recepcji klubu.
 11. Jeśli na wybrane zajęcia nie ma już miejsc, należy wybrać inny termin. Można wpisać się również na listę rezerwową. Jeśli ktoś zrezygnuje z zajęć, osoba chętna zostanie poinformowana o fakcie, że zwolniło się miejsce na dany termin.
 12. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach, zobowiązany jest poinformować o tym Klub (telefonicznie, sms bądź przez FB) najpóźniej 24 godzin przed planowanymi zajęciami. Brak takiej informacji skutkuje uznaniem tych zajęć jako odbytych przez uczestnika.
 13. Aby zajęcia się odbyły muszą być minimum 3 osoby.
 14. Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 15. W trakcie zajęć zabrania się żucia gumy i spożywania pokarmu.
 16. Kobiety w ciąży lub w połogu, a także osoby powracające do ćwiczeń po urazach czy kontuzjach powinny zgłosić ten fakt instruktorowi.
 17. Klub nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.

OPŁATY

 1. Ceny karnetów oraz jednorazowych wejść reguluje aktualny cennik.
 2. Karnet jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony i ma formę imienną. Karnet nie może być udostępniany osobom trzecim.
 3. Wszystkie karnety ważne są jeden miesiąc od momentu uczestnictwa w pierwszych zajęciach. W wyjątkowych okolicznościach ważność karnetu może zostać przedłużona.
 4. Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z winy organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na zajęcia POLE DANCE obowiązuje oddzielny regulamin, który jest dostępny w naszym klubie.


 1. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu oraz propozycje zmian w grafiku i formach zajęć mogą być składane u instruktorów bądź w recepcji.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych używek nie będą wpuszczane na zajęcia.
 3. Osoby, które zakupiły karnet oraz uczestniczą w zajęciach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych klubu.